6-F RESMİ WEB SİTESİ
  ATATÜRK KÖŞESİ
 
ATATÜRK KÖŞESİ Atatürk Özel Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!" 1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. 1893 Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir. 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye (Askeri Rüştiye) başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine (Erkan-ı Harbiye) devam eder. 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir. Ekim 1906 Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar. 1907 Askeri rütbesi kolağası olur ve yine aynı yıl içinde görevi Makedonya'daki 3. Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşir 23 Temmuz 1908 Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi 13 Nisan 1909 İstibdat taraftarları yeni rejime karşı ayaklanır, Rumeli'den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanmada önemli bastırıcı rol oynar 1911 Trablusgarb savaşına iştirak eder ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alır. Bu arada rütbesi binbaşılığa yükseltilir. 13 Eylül 1911 Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir. 9 Ocak 1912 Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir. 24 Ekim 1912 Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul'a döner ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilir 25 Kasım 1912 Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır. 27 Ekim 1913 Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır. 2 Şubat 1915 Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayin edilir. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir 25 Nisan 1915 İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur. 1 Haziran 1915 OOÇanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseltilir OO9 Ağustos 1915 OOMustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir. OO1 Nisan 1916 OOÇanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır'daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken Tuğgeneralliğe terfi eder. OO6–7 Ağustos 1916 OOMustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı. OO31 Ekim 1918 OOMustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur. OO30 Nisan 1919 OOMustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır. OO16 Mayıs 1919 OOMustafa Kemal İstanbul'u terk eder. İstanbul'dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla gider. OO19 Mayıs 1919 OOMustafa Kemal Samsun'a ayak basar. OO21 Mayıs 1919 OOErzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas eder OO23 Mayıs 1919 OOAnkara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas eder OO28 Mayıs 1919 OOTürk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet eder OO3 Haziran 1919 OODoğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve İngiliz himayesi fikirlerine karşı olduğunu beyan eder OO21 Haziran 1919 OOYurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlar OO8 Temmuz 1919 OOMustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder. OO23 Temmuz 1919 OOMustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir. Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan eder. OO4 Eylül 1919 OOMustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir. Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkânını sağlar. OO11 Eylül 1919 OOÇalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilir OO15 Eylül 1919 OOTemsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edilir OO7 Aralık 1920 OOTemsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerleşir ve bu şehri milli harekâtın merkezi yapar OO27 Aralık 1919 OOMustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir. OO23 Nisan 1920 OOMustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar ve bu meclise başkan seçilir. OO11 Mayıs 1920 OOMustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilir. OO5 Ağustos 1921 OOMustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır. OO23 Ağustos 1921 OOTürk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar. OO19 Eylül 1921 OOSakarya Zaferinden altı gün sonra Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir. OO26 Ağustos 1922 OOGazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar. OO30 Ağustos 1922 OOGazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır. OO1 Eylül 1922 OOTürk Ordularına "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" emrini verir OO10 Eylül 1922 OOGazi Mustafa Kemal İzmir'e girer. OO1 Kasım 1922 OOBüyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder. OO14 Ocak 1923 OOMustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder. OO29 Ekim 1923 OOTürkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi. OO24 Ağustos 1924 OOGazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer. OO9 Ağustos 1928 OOGazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar. OO3 Mart 1924 OOCumhuriyet rejiminin Türkiye'de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştır. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. OO1 Mayıs 1924 OOOrta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer'iye mahkemelerini kaldırdı OO26 Ağustos 1924 OOMilli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu. OO5 Mayıs 1925 OOMemlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu OO1925 OOTekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı OO25 Aralık 1925 OOMedeni kıyafeti getirdi OO26 Aralık 1925 OOMiladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi OO17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi OO1 Kasım 1928 OOÇıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi. OO12 Nisan 1931 OOGazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar. OO12 Temmuz 1932 OOGazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar. OO29 Ekim 1933 OOCumhuriyet'in 10.yıl nutkunu yazar ve okur OO16 Haziran 1934 OOBüyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verme kararı alır. OO1934 OOKasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı. Avrupa'da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı. OO1936 OOMontrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti. Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı. OO4 Temmuz 1938 OOTürkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan'a katılmak imkânını bu sayede buldu. OO10 Kasım 1938 OOAtatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu. Türkiye yasa boğuldu... OO19 Kasım 1938 OOCenazesi ulusal egemenliğin simgesi olarak kurduğu başkent Ankara’ya getirildi. OO21 Kasım 1938 OOTürkiye’nin her yerinden Ankara’ya koşan halk ulu önderin cenazesini büyük bir törenle Etnografya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabrine uğurladı. OO10 Kasım 1953 OOÖlümünün on beşinci yılında da, büyük bir törenle Anıtkabir'e aktarıldı.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=